KIERUNKI STUDIÓW

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Kierunek TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA został uruchomiony od roku akademickiego 2010/2011 jako kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Studia trwają 7 semestrów (stacjonarne) oraz 8 semestrów (niestacjonarne) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Przy rekrutacji na studia I stopnia na kierunek technologia żywności i żywienie człowieka będą brane pod uwagę oceny maturalne z języka obcego nowożytnego oraz dwóch przedmiotów do wyboru (spośród): chemia, biologia, język polski, matematyka, fizyka (z astronomią), informatyka.

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - jest dziedziną interdyscyplinarną, łączącą wiedzę z zakresu chemii i biochemii żywności, technologii produkcji żywnościowej, maszynoznawstwa i inżynierii procesowej (w tym biotechnologii) oraz bezpieczeństwa i organizacji produkcji.

Perspektywy

Opolszczyznę wyróżnia duży potencjał gospodarczy i inwestycyjny oraz szybkie tempo przekształceń własnościowych, natomiast sektor rolno-spożywczy to jeden z priorytetowych kierunków rozwoju w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Opolszczyzna jest również bazą rekreacyjno-turystyczną i gastronomiczną Gór Opawskich. Wszelkie te aspekty sprawiają, że kierunek studiów technologia żywności i żywienie człowieka ma przed sobą dużą przyszłość.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów I stopnia kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA uzyskują wiedzę niezbędną do:

  • pracy jako specjaliści w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności;
  • pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka;
  • znajomości zasad funkcjonowania rynku i rozumienia zasad marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka;
  • posługiwania się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem;
  • organizowania produkcji włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzania kalkulacji ekonomicznych.

Mając odpowiednią wiedzę techniczną oraz specjalistyczną związaną ztechnologią żywności i żywieniem człowieka absolwenci mogą poszukiwać ciekawej pracy:

  • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych;
  • na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

PLANY studiów...

biochar

ksow

mrirw

agengpol