szwedziak

 • Jednostka organizacyjna: Katedra Inżynierii Biosystemów
 • Stanowisko: profesor nadzwycznajny
 • Pokój: E-303
 • Telefon stacjonarny: +48 77 449 8469
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sylwetka 

Najważniejsze nagrody i odznaczenia:

2008 - Nagroda Główna Rektora Politechniki Opolskiej w kategorii Wynalazek w ramach VI Giełdy Innowacji.
2010 - Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich.
2011 - Nagroda JM Rektora Politechniki Opolskiej.
2012 - Nagroda JM Rektora Politechniki Opolskiej. 

Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach naukowych:

2004 – Członek Sekcji Zastosowań Informatyki w Rolnictwie KTR PAN;
2005 – Członek Opolskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego przy Wojewodzie Opolskim;
2007 – Członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody,
2007 - Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej PAN, oddział Kraków,
2008 – asesor w dziedzinie bioróżnorodności na czas realizacji RPO WO,
2009 – Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej,
2012 – recenzent wniosków NCBiR 

Inne istotne informacje
 • Udział w projekcie „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy” w ramach projektu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR – obszar działania 2.6 - przygotowanie wniosku „Rozwój regionalnych strategii innowacyjnych i transfer nowych technologii w zakresie techniki rolniczej i leśnej”.
 • Zgłoszenie projektu do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF). Przygotowanie wniosku i zgłoszenie do Internetowego Systemu Ewidencji Kart Projektów „System Edukacji ustawicznej i Promocji Nowych Technologii w zakresie Techniki Rolniczej i Leśnej.
 • Organizacja i opieka nad Studenckim Kołem Naukowym „Żubr” działającym przy kierunku Technika Rolnicza i Leśna Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.
 • Opiekun praktyk studenckich na kierunku Technika Rolnicza i Leśna Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.
 • Opieka nad studentami pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Technika Rolnicza i Leśna Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.
 • Udział w seminarium „Innowacyjne Technologie w Inżynierii Rolno – Spożywczej”, wygłoszenie referatu pt. „Dojrzewanie czy starzenie organów roślinnych”, Opole (2006).
 • Ukończenie warsztatów w zakresie Systemów zarządzania środowiskowego wg normy 14 001, zorganizowanych w ramach projektu „Transfer wiedzy i innowacyjności – organizacja platform tematycznych Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej”, Opole 2006.
 • Przedstawiciel Politechniki Opolskiej w Opolskim Komitecie Monitorującym Programy Rozwoju Regionalnego od roku 2005.
 • Nominacja na Członka Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody (Opole, 13.12.2007 r.)
 • Pełnienie funkcji sekretarza Międzynarodowych Warsztatów Akademickich w Naukach Rolniczych i Medycznych organizowanych przez Katedrę Techniki Rolniczej i Leśnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, Faculty of Agronomy of the Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno i Zakład Radioterapii Instytutu Onkologii w Gliwicach, Opole – Rejviz w latach 2003 – 2008.
 • Członek zespołu przygotowujący raport samooceny kierunku Technika Rolnicza i Leśna Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej dla Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
 • Członek Zespołu Wydziałowego ds. Planowania i Programów Studiów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej.
 • Członek Zespołu oceniającego tematykę prac dyplomowych realizowanych na kierunku Technika Rolnicza i Leśna Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.
 • Członek V Zarządu Oddziału w Krakowie Komitetu Techniki Rolniczej PAN na kadencję 2008 – 2011 – sekretarz.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Zastosowań Informatyki w Rolnictwie POLSITA.
 • Laureatka Nagrody przyznanej przez Jury VI Giełdy Innowacji w kategorii „Wynalazek” – tytuł rozwiązania „Sposób i układ do oceny produktów rolno – spożywczych z wykorzystaniem analizy obrazu i sieci neuronowych” (Politechnika Opolska, 2008).
 • Wpis na Listę asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów składane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 w ramach działania 4.4. „Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny”.
 • Reprezentantka Politechniki Opolskiej, w tym Wydziału Mechanicznego i Katedry Techniki Rolniczej i Leśnej, w Sieci Naukowej „Agroinżynieria dla rozwoju zrównoważonego rolnictwa, przemysłu rolno – spożywczego i obszarów wiejskich (AgEngPol)”.
 • Wyjazd w okresie 23 – 28.05.2006 r. do uczelni partnerskiej Instituto Politecnico de Braganca w Portugalii w ramach Programu Socrates/Erasmus realizowanego na Politechnice Opolskiej.
 • Wyjazd w okresie 29.06. – 6.07.2008 r. do uczelni partnerskiej University of Pavia we Włoszech w ramach Programu Erasmus pt.: „Uczenie się przez Całe Życie” realizowanego na Politechnice Opolskiej.
 • Uczestnictwo w podróży studyjnej do Austrii organizowanej w dniach 23 – 27.06.2008 r. przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Temat wiodący wyjazdu: „Rozwój regionu Salzburg i Parku Narodowego Hohe Tauern”.
 • Uczestnictwo w podróży studyjnej do Niemiec organizowanej w dniach 13 – 17. 05.2008 r., w ramach Europejskiej Akademii Regionów. Temat Wyjazdu: „Energia Odnawialna szansą dla rozwoju wsi”.
 • Uczestnictwo w podróży studyjnej związanej z rozwojem obszarów wiejskich i odnową wsi w regionie Nadrenia – Palatynat i Luksemburg, organizowanej przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy udziale Biura Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego w dniach 3 – 6.06.2009 r.
 • Współpraca naukowa w obszarze inżynierii rolniczej – pobyt na Uniwersytecie Technicznym w Pekinie, Chiny 25 – 30.04.2009 r.
 • Moderator seminarium naukowego pt. „Techniki Informatyczne w Rolnictwie” zorganizowanego w dniu 26.03.2009 r. przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Katedrę Techniki Rolniczej i Leśnej.
 • Współpraca redakcyjna „Forum Innowacji Gospodarczych Województwa Opolskiego – Opolskie.pl”
 • Współpraca z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
 • Członek Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę w MNiSZW 

Zainteresowania naukowe 

 • inżynieria rolnicza,
 • technologia przemysłu rolno - spożywczego,
 • ocena jakości produktów i surowców,
 • komputerowa analiza obrazu,
 • odnawialne źródła energii. 

Publikacje naukowe 

 1. Katarzyna Szwedziak, Krystian Wojtkiewicz, Wykorzystanie modelowania wysokopoziomowego przy projektowaniu procesów logistycznych w produkcji rolnej, Logistyka, 2015(4),
 2. Katarzyna Szwedziak, Krystian WojtkiewiczThe use of morphological analysis in the wheat quality feature extractionAgricultural Engineering, red. Rudolf Michałek, 2083-1587, Kraków (2015), 1640-3622,
 3. Barbara Łaska, Robert Szulc, Katarzyna Szwedziak, Krystian Wojtkiewicz, Influence of exploitation of vertical ground heat exchangers on heat potential of ground and the efficiency of heating system, Intercathedra, red. Wojciech Lis, Poznań (2014),
 4. Doležal P., Doležal J., Szwedziak K., Dvoracek J., Zeman L., Tukiendorf M., Havliczek Z. Use of Yeast Culture in the TMR of Dairy Holstein Cows,Iranian Journal of Applied Animal Science, ISSN-2251-628X, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran, 2012, p. 57-62
 5. Doležal P., Dvořáček J., Doležal J., Čermáková J., Zeman L., Szwedziak K., Effect of feeding yeast culture on ruminal fermentation and blood indicators of Holstein dairy cowsACTA VETERINARIA BRNO 2011, 80: 139-145 doi:10.2754/avb201180020139; University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, p. 139 -145
 6. Szwedziak K., Rut J., Wpływ wilgotności na proces mieszania spożywczego układu ziarnistego metodą przesypu, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego nr 1/2010Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 2010, s. 47-49
 7. Doležal P., Dvořáček J., Dvořáčkova J., Poštulka R., Doležal J., Szwedziak K., Využití kvasinkové kultury ve výživě laktujících dojnicActa Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis: Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Ročnik LVIII, Čislo 5, 2010, ISSN 1211-8516, p. 75-82
 8. Szwedziak K. (2010). Use of straw for energy purposes in the Opole province. Inżynieria Rolnicza, 5(123), 275-281.
 9. Tukiendorf M., Szwedziak K., Termín a způsob sklizně, úprava pokosu před silážováním; Konzervace, skladování a úpravy objemných krmiv ISBN: 978-80-7375-441-9, Mendelova Univerzita v Brně, 2010, p. 53-61
 10. Doležal P., Szwedziak K., Tukiendorf M., Hlavní faktory ovlivňující výslednou kvalitu sena; Konzervace, skladování a úpravy objemných krmiv ISBN: 978-80-7375-441-9, Mendelova Univerzita v Brně, 2010, p. 187-190
 11. Doležal P.Tukiendorf M., Szwedziak K., Technologie sklizně a skladování sena; Konzervace, skladování a úpravy objemných krmiv ISBN: 978-80-7375-441-9, Mendelova Univerzita v Brně, 2010, p. 191
 12. Szwedziak K., Modelowanie neuronowe w procesie transportu wilgoci w ziarnie pszenicy, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego nr 2/2009,Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, ISSN 0867-793X, s. 24 -26
 13. Rut, J., Szwedziak, K. (2009). Computer image analysis in the assessment of mixing uniform granular mixturesInżynieria Rolnicza, 9(118), 207-212.
 14. Szwedziak K., Rut J., Analysis of moisture change process in the maize grain with the use of statistical methodsAnnals of Warsaw Uniwersity of Life Sciences -SGGW Agriculture (Agricultural and Forest Engineering No 54), SGGW, 2009, s. 65 – 70

biochar

ksow

mrirw

agengpol